Wysyłka w 24h
Odbierz 5% rabatu
Powyżej 2500 zł dostawa GRATIS
Polityka prywatności

Opublikowano:

Sklepu internetowego mebelbos.pl

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

Administratorem danych osobowych jest ARNET Sp. z o.o. z siedzibą ul. Krzeszowska 63, 23-400 Biłgoraj, wpisana do rejestru przez Sąd Rejonowy Lublin -Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (KRS): 0000907247, REGON: : 389315676, NIP: 918-217-80-55.

Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: (1) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; (2) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; (3) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; lub (4) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

 

Dane osobowe, cele i podstawy przetwarzania

W ramach korzystania z naszego Serwisu przekazujecie nam Państwo następujące dane:

• podstawowe dane identyfikacyjne podane w formularzach kontaktowych: imię i nazwisko, email, telefon, adres dostawy, adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy), a w przypadku firm również nazwa firmy i NIP. Dane te zbierane są w celu nawiązania kontaktu zwrotnego i odpowiedzi na zadane przez Państwo pytania oraz celem wykonania Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej, a także celem realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z realizacją zamówienia (realizacja procesu reklamacyjnego oraz obowiązki księgowe i podatkowe).

• elektroniczne dane identyfikacyjne (imię, email, kod pocztowy, miasto) i dane lokalizacyjne zapisywane w konfiguratorze. Dane te pozyskiwane są w celu przesyłania wiadomości z konfiguracją zawierającą informacje handlowe na temat interesujących Państwo produktów. Mają na celu dbanie o interesy i dobry wizerunek Administratora, jego Sklepu Internetowego oraz dążeniu do sprzedaży Produktów. Są to także działania marketingowe / marketing bezpośredni (w tym wysyłka informacji handlowych drogą elektroniczną – jeśli została wyrażona na nie zgoda) oraz wyrażenie przez Państwo opinii o zawartej Umowie Sprzedaży czy produkcie.

• dane uzyskane dzięki korzystaniu z technologii podczas przeglądania przez Państwo naszego serwisu tj. dane zapisywane w plikach cookies, informacje o przeglądanych aplikacjach i sposobie korzystania z witryny, dane lokalizacyjne. Dane te zbieramy celem dostosowania naszych usług do Państwa potrzeb i innych użytkowników.

• logi systemowe zapisywane podczas Państwa wizyty w naszym serwisie dotyczące np. czasu wizyty, adresu IP, rodzaju przeglądarki, adresu URL ostatnio odwiedzanego przez użytkownika, informacji o błędach o ile takie wystąpiły itp. Logi wykorzystujemy do administrowania serwerem i zapewnienia jak najbardziej sprawnego jego funkcjonowania.

Dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z procedurami związanymi z celami przetwarzania, o których mowa powyżej.

 

Obowiązek podania danych osobowych

Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, jednak niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne do świadczenia usług na Państwa rzecz uniemożliwi ich świadczenie (w tym dokonanie zakupu). Podane danych może być obowiązkowe w przypadku gdy,  jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych) i brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.

 

Okres przechowywania danych

Dane osobowe przekazane przez Państwo będą przetwarzane w zakresie i przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane. Okres ten w zależności od danych osobowych i celów ich przetwarzania może być różny (zgodne i określony w odpowiednich ustawach). Dane osobowe przetwarzane w celach objętych oświadczeniem zgody będą przetwarzane w tych celach do czasu odwołania zgody.

 

Dostęp do danych

Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych w zakresie: informacji w jaki sposób Państwa dane osobowe są przetwarzane, aktualizacji danych osobowych lub ich usunięcia bądź ograniczenia, cofnięcia zgody na przetwarzanie lub złożenia skargi w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych do Generalnego Inspektora Danych Osobowych.

Z praw wskazanych powyżej można skorzystać poprzez kontakt e-mailowy pod adresem: sklep@mebelbos.pl lub kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ARNET Sp. z o.o., ul. Krzeszowska 63, 23-400 Biłgoraj.

Pliki cookie przetwarzamy wyłącznie za Państwa zgodą. Aby wycofać lub wyrazić zgodę na wykorzystanie plików cookies, prosimy o dokonanie przez Państwo odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce.

 

Udostępnianie danych

Możemy udostępniać Państwa dane osobowe podmiotom trzecim wyłącznie w związku z realizacją celów Serwisu t.j:

• naszym partnerom w przypadku wypełnienia formularza kontaktowego, w którym niezbędnym jest powołanie się na Państwa dane celem udzielenia odpowiedzi na zgłoszone przez Państwo zapytanie lub realizacji procesu zakupowego (m.in. hurtownie/producenci, którego produkty Państwo zakupili).

• podmiotom, z których korzystamy przy prowadzeniu naszej działalności i świadczeniu usług m.in. dostawcy usług zaopatrujących nas w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające realizację umowy świadczenia usług funkcjonalności Serwisu oraz zarządzanie organizacją administratora (w szczególności firmy kurierskie i pocztowe, spedytorzy, brokerzy kurierscy, podmioty świadczące usługi IT, dostawcy usług prawnych i doradczych, podmioty kredytujące, podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą, dostawcy usług księgowych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze);

• podmiotom dokonującym analityki danych w celu personalizacji reklam i będące w tym zakresie odrębnymi administratorami – Google, Facebook, dostawcy systemu ankiet opiniujących;

• organy publiczne w ramach walki z oszustwami i nadużyciami,

 

Wszystkie podmioty, którym w trakcie naszej współpracy powierzamy przetwarzanie danych osobowych, zapewniają odpowiednie sposoby zabezpieczenia danych oraz gwarantują ich pełne bezpieczeństwo, co jest potwierdzone m.in. zapisami stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz regulaminami świadczonych przez nie usług.

Zebrane dane osobowe przechowujemy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), ale mogą one być także przesyłane do kraju spoza tego obszaru i tam przetwarzane. Wszelkie przekazywanie danych osobowych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego może następować jedynie w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi będą m.in. standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Unię Europejską.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 

Zmiana polityki prywatności

O wszystkich zmianach naszej Polityki Prywatności, będziemy informować niezwłocznie, odpowiednio modyfikując zapisy w Serwisie.