Informacja o wyniku postępowania ofertowego

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia mającego na celu wyłonienie Wykonawcy dla realizacji usług doradczych w zakresie innowacji w ramach projektu współfinansowanego ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MSP dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
W wyniku dokonanej analizy ofert do realizacji przedmiotu zamówienia wyłoniono firmę:

 

Netrix Group sp. z o.o.

ul. Związkowa 26

20-148 Lublin

NIP: 946-258-96-06