Zapytanie ofertowe na usługi doradcze w zakresie innowacji

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia w projekcie współfinansowanym ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP.

Przedmiotem zamówienia są usługi doradcze w zakresie innowacji w przedsiębiorstwie Mebel Bos sp. z o.o.

 

Termin składania ofert:

17.03.2017 r. o godz. 16:00

 

Dokumentacja zamówienia do pobrania poniżej:

- Zapytanie ofertowe,

- Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy,

- Załącznik nr 2 - Wzór umowy warunkowej.